23.11.13

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 grudnia 2013 roku

Zarząd Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 grudnia 2013 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 153.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie Uchwały w przedmiocie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian w Statucie Spółki.
8. Podjęcie Uchwały w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie Uchwały w przedmiocie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmian art. 13, art. 22, art. 34 oraz omyłki pisarskiej w Statucie Spółki.
11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Załączniki znajdują się w odpowiedniej sekcji witryny internetowej.