EBI 01/2013

01-01-2013

Sprzedaż 100% udziałów Spółki Korporacja Capital Sp. z o.o. Handel-Finanse-Inwestycje

Zarząd Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Emitent”) informuje, iż w dniu 31 grudnia 2012 r. zawarł ze spółką ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (spółka dominująca wobec Emitenta) umowę zbycia 100 udziałów spółki Korporacja Capital Sp. z o.o. Handel-Finanse-Inwestycje z siedzibą w Bielsku-Białej, o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Zbyte udziały stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki.

Strony ustaliły cenę umowną transakcji na łączną kwotę 950.000,00 zł. Rozliczenie transakcji ma nastąpić do dnia 31 grudnia 2013 r.

Podstawa prawna raportu: §3 ust. 2 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect ”

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogdan Pukowiec – Prezes Zarządu

powrót