ESPI 02/2012

Raport RB-ASO

Data sporządzenia: 10-12-2012

Temat: Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 10 grudnia 2012 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi sporządzone przez Członka Zarządu Emitenta, Pana Sławomira Jarosza, w sprawie dokonanych przez Niego oraz podmiot powiązany następujących transakcji nabycia akcji Beskidzkiego Biura Consultingowego S.A.:

Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

1. W dniu 22 listopada 2012 r. Sławomir Jarosz nabył 159 akcji Spółki po średniej cenie 3,00 zł za akcję;
2. W dniu 22 listopada 2012 r. podmiot powiązany nabył 1.550 akcji Spółki po średniej cenie 3,36 zł za akcję;
3. W dniu 30 listopada 2012 r. podmiot powiązany nabył 550 akcji Spółki po średniej cenie 3,03 zł za akcję;
4. W dniu 30 listopada 2012 r. Sławomir Jarosz nabył 350 akcji Spółki po średniej cenie 2,90 zł za akcję;
5. W dniu 4 grudnia 2012 r. Sławomir Jarosz nabył 3.740 akcji Spółki po średniej cenie 3,15 zł za akcję;
6. W dniu 4 grudnia 2012 r. podmiot powiązany nabył 4.900 akcji Spółki po średniej cenie 3,13 zł za akcję;

Łącznie na rynku NewConnect w transakcjach sesyjnych dokonano nabycia 11.249 akcji Spółki.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
10-12-2012 Bogdan Pukowiec Prezes Zarządu

powrót