ESPI 04/2012

Raport RB-ASO

Data sporządzenia: 22-12-2012

Temat: Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu: Zarząd Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 21 grudnia 2012 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi sporządzone przez Członka Zarządu Emitenta, Pana Sławomira Jarosza, w sprawie dokonanych przez Niego oraz podmiot powiązany następujących transakcji nabycia oraz zbycia akcji Beskidzkiego Biura Consultingowego S.A.:

Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
1. W dniu 13 grudnia 2012 r. podmiot powiązany nabył 600 akcji Spółki po średniej cenie 3,54 zł za akcję;
2. W dniu 14 grudnia 2012 r. podmiot powiązany nabył 450 akcji Spółki po średniej cenie 3,50 zł za akcję;
3. W dniu 14 grudnia 2012 r. Sławomir Jarosz nabył 300 akcji Spółki po średniej cenie 3,49 zł za akcję;
4. W dniu 18 grudnia 2012 r. podmiot powiązany nabył 100 akcji Spółki po średniej cenie 3,58 zł za akcję;
5. W dniu 19 grudnia 2012 r. podmiot powiązany nabył 100 akcji Spółki po średniej cenie 3,55 zł za akcję;
6. W dniu 20 grudnia 2012 r. podmiot powiązany nabył 400 akcji Spółki po średniej cenie 3,57 zł za akcję;
7. W dniu 20 grudnia 2012 r. podmiot powiązany zbył 6843 akcji Spółki po średniej cenie 3,70 zł za akcję;
8. W dniu 20 grudnia 2012 r. Sławomir Jarosz zbył 4549 akcji Spółki po średniej cenie 3,70 zł za akcję;

Łącznie na rynku NewConnect w transakcjach sesyjnych dokonano nabycia 1 950 akcji Spółki oraz zbycia 11 392 akcji Spółki.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
18-12-2012 Bogdan Pukowiec Prezes Zarządu

powrót