ESPI 06/2013

21-02-2013

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 20 lutego 2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, sporządzone przez akcjonariusza Spółki, Pana Romana Gabrysia, o dokonaniu przez Niego sprzedaży akcji Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.

Pan Roman Gabryś zawiadamia, iż w dniu 13 lutego 2013 roku, na mocy zawartej umowy cywilnoprawnej poza obrotem zorganizowanym, dokonał zbycia 23 809 akcji Emitenta, po cenie 2,10 zł za każdą akcję.

Przed dokonaniem transakcji, akcjonariusz posiadał 184 000 akcji, stanowiących 5,01% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, z których przysługiwało mu prawo do wykonywania 184 000 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (5,01%).
Aktualny stan posiadania akcjonariusza wynosi 160 191 akcji co stanowi 4,36% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, z których przysługuje mu prawo do wykonywania 160 191 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (4,36%).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
21-02-2013 Bogdan Pukowiec Prezes Zarządu