Walne zgromadzenie grudzień 2013

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A.

 

Zarząd Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Warszawska 153, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000352910 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 grudnia 2013 r. na godz. 12:00.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. (dalej: „Zgromadzenie”) odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Warszawskiej 153 w Bielsku-Białej, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie Uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 7. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie Uchwały w przedmiocie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian w Statucie Spółki.
 8. Podjęcie Uchwały w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej.
 9. Podjęcie Uchwały  w przedmiocie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej.
 10. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmian art. 13, art. 22, art. 34 oraz omyłki pisarskiej w Statucie Spółki.
 11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


 

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

 

Proponowane brzmienie Artykułu 8 ust. 1 Statutu Spółki:

 

„Artykuł 8.

 1. 1.       Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 375.000,00 PLN (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i nie więcej niż 400.000,00 PLN (czterysta tysięcy złotych).”

 

Dotychczasowe brzmienie Artykułu 8 ust. 1 Statutu Spółki:

 

„Artykuł 8.

 1. 1.       Kapitał zakładowy Spółki wynosi 367.500,00 PLN (trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).”

 

Proponowane brzmienie Artykułu 9 ust. 1, ust. 2 Statutu Spółki:

 

„Artykuł 9.

 1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 2500000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 2500000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja, 1175000 (milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1175000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja oraz nie mniej niż 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) i nie więcej niż 325.000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 325000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja.
 2. Wszystkie akcje serii A wymienione w ust. 1 obejmują osoby wymienione w art. 3 Statutu (Założyciele), zgodnie z parytetem wymiany udziałów spółek, ustalonym w planie połączenia spółek z dnia 27 maja 2009 r., ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 130 (3233) z dnia 07 lipca 2009 roku, czyli:

1)       pierwszy z Akcjonariuszy wskazanych w ust. 3 Statutu obejmuje 1.093.500 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji serii A o numerach od 0000001 do 1093500;

2)       drugi z Akcjonariuszy wskazanych w ust. 3 Statutu obejmuje 1.094.000 (jeden milion dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii A o numerach od 1093501 do 2187500;

3)       trzeci z Akcjonariuszy wskazanych w ust. 3 Statutu obejmuje 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 2187501 do 2437500;

4)       czwarty z Akcjonariuszy wskazanych w ust. 3 Statutu obejmuje 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A o numerach od 2437501 do 2462500;

5)       piąty z Akcjonariuszy wskazanych w ust. 3 Statutu obejmuje 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A o numerach od 2462501 do 2487500;

6)       szósty z Akcjonariuszy wskazanych w ust. 3 Statutu obejmuje 12.500 (dwanaście tysięcy pięć) akcji serii A o numerach od 2487500 do 2500000; ”

 

Dotychczasowe brzmienie Artykułu 9 ust. 1, ust. 2 Statutu Spółki:

 

„Artykuł 9.

 1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 2500000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 2500000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy groszy) każda akcja oraz 1175000 (milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 1 do 1175000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy groszy) każda akcja.
 2. Wszystkie akcje wymienione w ust. 1 obejmują osoby wymienione w art. 3 Statutu (Założyciele), zgodnie z parytetem wymiany udziałów spółek, ustalonym w planie połączenia spółek z dnia 27 maja 2009 r., ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 130 (3233) z dnia 07 lipca 2009 roku, czyli:

1)       pierwszy z Akcjonariuszy wskazanych w ust. 3 Statutu obejmuje 1.093.500 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji serii A o numerach od 0000001 do 1093500;

2)       drugi z Akcjonariuszy wskazanych w ust. 3 Statutu obejmuje 1.094.000 (jeden milion dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii A o numerach od 1093501 do 2187500;

3)       trzeci z Akcjonariuszy wskazanych w ust. 3 Statutu obejmuje 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 2187501 do 2437500;

4)       czwarty z Akcjonariuszy wskazanych w ust. 3 Statutu obejmuje 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A o numerach od 2437501 do 2462500;

5)       piąty z Akcjonariuszy wskazanych w ust. 3 Statutu obejmuje 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A o numerach od 2462501 do 2487500;

6)       szósty z Akcjonariuszy wskazanych w ust. 3 Statutu obejmuje 12.500 (dwanaście tysięcy pięć) akcji serii A o numerach od 2487500 do 2500000; ”

 

Proponowane brzmienie Artykułu 13 ust. 1 Statutu Spółki:

 

„Artykuł 13.

 1. 1.       Spadkobiercy Akcjonariuszy – osób fizycznych dziedziczą posiadane przez nich akcje Spółki bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującym ich porządkiem dziedziczenia.”

 

Dotychczasowe brzmienie Artykułu 13 ust. 1 Statutu Spółki:

 

„Artykuł 13.

 1. 1.       Spadkobiercy Akcjonariuszy – osób fizycznych dziedziczą posiadane przez nich akcje Spółki bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującym ich pożarkiem dziedziczenia.”

 

Proponowane brzmienie Artykułu 22 ust. 1, ust. 2, ust. 3 Statutu Spółki:

 

„Artykuł 22.

 1. 1.       Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu Członków. Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat, chyba że uchwała o ich powołaniu stanowi inaczej. Kadencja poszczególnych Członków Rady Nadzorczej nie musi być równa. Członków Rady Nadzorczej powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach Walne Zgromadzenie.
 2. 2.       Liczbę Członków Rady Nadzorczej i czas trwania ich kadencji ustala Walne Zgromadzenie.
 3. 3.       W przypadku, gdy z jakiejkolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która w głosowaniu tajnym uzyskała najwięcej głosów Członków Rady.”

 

Dotychczasowe brzmienie Artykułu 22 Statutu Spółki:

 

„Artykuł 22.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu Członków. Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Kadencja poszczególnych Członków Rady Nadzorczej nie musi być równa. Członków Rady Nadzorczej powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach Walne Zgromadzenie.”

 

Proponowane brzmienie Artykułu 34 ust. 1 Statutu Spółki:

 

„Artykuł 34.

 1. 1.       Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.”

 

Dotychczasowe brzmienie Artykułu 34 ust. 1 Statutu Spółki:

 

„Artykuł 34.

 1. 1.       Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.”

 

Proponowane brzmienie Działu 7 Statutu Spółki:

 

„VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE”

 

Dotychczasowe brzmienie Działu 7 Statutu Spółki:

 

„VII. POSTANOWIENMIA KOŃCOWE”

 

PRAWO DO UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU

 

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia (dalej: „Dzień Rejestracji”).

 

Dzień Rejestracji przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 3 grudnia 2013 r.

 

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. 23 listopada 2013 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. 4 grudnia 2013 r. zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

 

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać:

 

1)      firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2)      liczbę akcji,

3)      rodzaj i kod akcji,

4)      siedzibę i adres Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.

5)      wartość nominalną akcji,

6)      imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7)      siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8)      cel wystawienia zaświadczenia,

9)      datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10)  podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

 

Zaświadczenia, o których mowa powyżej będą podstawą sporządzenia przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych wykazów osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, przesyłanych następnie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej: „KDPW”). KDPW, na podstawie tych wykazów, sporządzi zbiorczy wykaz uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Zgromadzeniu i udostępni go na swojej stronie internetowej dedykowanej Spółce, nie później niż na tydzień przed datą Zgromadzenia.

 

Na podstawie wykazu sporządzonego przez KDPW Spółka sporządzi wykaz uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wyłoży go do wglądu w swojej siedzibie na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 16, 17, 18 grudnia 2013 r., w godzinach od 8.30 do 15.30.

 

W tym okresie akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres e-mail Spółki: bbc@bbc-polska.com, jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:

 • w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu;
 • w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza w Zgromadzeniu;
 • w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

 

PRAWO DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 28 listopada 2013 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesyłać na adres Spółki, tj. ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała lub elektronicznie, na adres e-mail: bbc@bbc-polska.com

 

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:

 • w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu;
 • w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu;
 • w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu.

 

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 1 grudnia 2013 r. ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia.

 

PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM ZGROMADZENIA

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres Spółki, tj. ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała lub elektronicznie, na adres e-mail: bbc@bbc-polska.com

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

 

PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS ZGROMADZENIA

 

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub propozycji zmian do projektów uchwał objętych porządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy.

 

Propozycje te, wraz z uzasadnieniem należy składać na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia.

 

WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

 

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

 

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Przedstawiciel akcjonariusza będącego osobą prawną powinien okazać aktualny odpis z właściwego rejestru, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza.

 

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo takie powinno być wysłane na adres e-mail: bbc@bbc-polska.com najpóźniej do momentu rozpoczęcia Zgromadzenia.

 

Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, oraz przesłane jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację.

Wraz z pełnomocnictwem należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu, odpis z właściwego rejestru, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą prawną oraz dokumenty potwierdzające tożsamość pełnomocnika lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj. one do repreawnione do reprezentdo reprezentowania akcjonariusza będącego osoba prawnącznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwkopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu.

 

Przesłanie pełnomocnictwa oraz powyższych dokumentów w formie elektronicznej nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku okazania oryginałów tychże dokumentów przy sporządzaniu listy obecności na Zgromadzeniu.

 

Wzór pełnomocnictwa oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej (www.bbc-polska.com) oraz w swojej siedzibie.

 

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy w Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Ponadto, pełnomocnictwo takie może upoważniać do reprezentacji tylko w jednym
Zgromadzeniu, a pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W tej sytuacji pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

 

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 4063 Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na załączonym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza, pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

 

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i inne materiały dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia są umieszczone od dnia zwołania Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.bbc-polska.com). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

 

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

 

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem tego zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.

 

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

 

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie spółki:

http://bbc-polska.com.

 

Załączniki:

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Formularz pelnomocnik

Ogolna liczba akcji

Pełnomocnicwo OF

Pełnomocnicwo OP