ZARZĄD

Łukasz Górski – Prezes Zarządu

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Łukasz Górski: Prezes Zarządu
powołany: od 3 lutego 2021 r.
upływ kadencji: do końca bieżącej kadencji

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

2001 – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Nieruchomości i inwestycje.
2003 – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Strategie rozwoju i doradztwo ekonomiczne.
2004 – Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, studia podyplomowe. od 2009 roku pełni funkcje zarządcze w spółkach inwestycyjnych,
od 2014 roku w branży energetycznej i OZE,
od 2016 roku również w dziedzinie inwestycji kapitałowych.

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Nie dotyczy.

4) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem

od 2012 r. – członek Zarządów i Rad Nadzorczych spółek portfelowych JR HOLDING ASI S.A.
od 2014 r. – członek Zarządów i Rad Nadzorczych spółek z grupy kapitałowej Columbus Energy S.A.
od 01-2021 – Prezes Zarządu Vabun S.A.
od 01-2021 – Prezes Zarządu Advertigo S.A.
od 01-2021 – Prezes Zarządu Easycall.pl S.A.
od 05-2016 – Prezes Zarządu Madena Sp. z o.o. (wspólnik)
od 10-2016 – wspólnik Long Short Partners Sp. z o.o. (od 08-2017 Prokurent, wcześniej Prezes Zarządu) od 06-2017 do 07-2019 – Prezes Zarządu Investoria Sp. z o.o. (dawniej Dinero Sp. z o.o.)
od 02-2017 do 10-2018 – Wiceprezes Zarządu NC Investors Sp. z o.o. (wcześniej wspólnik)

5) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

Nie dotyczy.

6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

Nie dotyczy.

7) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Nie dotyczy.

8) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Nie dotyczy.