O nas

Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA (dawniej: Beskidzkie Biuro Consultingowe SA) powstało jako podmiot zajmujący się wyłącznie działalnością doradczą. Usługi te świadczone były dla przedsiębiorstw poszukujących finansowania projektów inwestycyjnych.

Początkowo, usługi Spółki skupione były na pomocy w pozykiwaniu finansowania dłużnego w formie kredytów bankowych i pożyczek. Po 2000 roku, kiedy pojawiły się tzw. fundusze przedakcesyjne, portfolio świadczonych usług zostało rozszerzone o pozyskiwanie finansowania w formie dotacji ze środków Unii Europejskiej, a od 2004 roku, kiedy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, usługi związane z dotacjami stały się głównym elementem odpowiadającym za rozwój przedsiębiorstwa.

Programów, w ramach których przedsiębiorcy mogli pozyskać bezzwrotne środki z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na finansowanie działań inwestycyjnych, najwięcej było w latach 2007 – 2011. Przekładało się to wprost na osiagane przez Spółkę wyniki finansowe, gdzie w 2011 r. osiągnięto przychody w wysokości prawie 2,3 mln zł.

Od roku 2012, przychody z usług w zakresie dotacji unijnych malały, głównie w związku ze zmniejszającą się liczbą programów dotacyjnych. Było to z kolei spowodowane kończącym się okresem programowania budżetu Unii Europejskiej, który zaplanowany był na lata 2007 – 2013. Z kolei pierwsze nabory w ramach kolejnego budżetu Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 z których korzystali klienci Spółki, rozpoczęły się dopiero w 2016 r.

Od 2012 r., w związku z malejącymi mozliwościami realizowania usług w ramach dotacji z budżetu Unii Europejskiej, a także celem zapewnienia finansowania Spółce i przygotowania jej do nowej perspektywy budżetowej, ówczesny Zarząd podjął decyzję o zwiększeniu zakresu działalności inwestycyjnej na rynku kapitałowym, na którym szczególnie duże doświadczenie posiada Pan Sławomir Jarosz, pełniący wtedy funkcję Wiceprezesa Zarądu. Działania te realizowane były dwutorowo, z jednej strony poprzez uzyskanie w dniu 01 października 2012 r. wpisu na listę Autoryzowanych Doradców na rynku NewConnect i na Catalyst, z drugiej strony poprzez inwestycje kapitałowe.

Obie gałęzie działalności prowadzone były równolegle przez kilka następnych lat. Jednak w dniu 24 stycznia 2018 r. w wyniku przeprowadzonych rozmów z Zarządem spółki ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej, Zarząd Emitenta podjął decyzję, o przeanalizowaniu opcji strategicznych dla Emitenta, polegających na możliwości stworzenia grupy kapitałowej z ABS Investment SA jako podmiotem dominującym, bądź możliwości połączenia się z ABS Investment SA w drodze przejęcia Emitenta przez ABS Investment SA, przy uprzednim wydzieleniu działalności doradczej z Emitenta do podmiotu zależnego. W toku kolejnych czynności realizowanych w obrębie tej procedury, w dniu 02 lutego 2018 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję w formie uchwały, w sprawie wydzielenia kont analitycznych, co miało umożliwić przeprowadzenie procedury wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Z kolei w dniu 5 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował spółkę zależną od Emitenta pod firmą Beskidzkie Biuro Consultingowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka Zależna”). Kapitał zakładowy Spółki Zależnej wynosi 515.000,00 zł i dzieli się na 10.300 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Emitent posiada 100% w kapitale zakładowym Spółki Zależnej, a w skład Zarządu wchodzi Michał Damek – Prezes Zarządu Emitenta.

W dniu 30 maja 2018 r. Emitent zawarł ze spółką Beskidzkie Biuro Consultingowe Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, umowę zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta, tj. wyodrębnionej organizacyjnie, funkcjonalnie oraz księgowo działalności Emitenta w zakresie doradztwa, w szczególności usług doradczych przy pozyskiwaniu dotacji dla przedsiębiorstw, sporządzanie wycen przedsiębiorstw, analiz finansowych i innych opracowań ekonomicznych, a także usług w zakresie pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy dla rynku NewConnect oraz Catalyst („ZCP”).

Emitent zawarł umowę w wykonaniu zobowiązania do wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci ZCP, realizując tym samym postanowienia uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 maja 2018 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Zależnej oraz oświadczenia Emitenta o objęciu udziałów z dnia 30 maja 2018 r.

Zgoda na zbycie ZCP wyrażona została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 28 maja 2018 r.

Wartość ZCP, ustalona w oparciu o wycenę zbadaną przez biegłego rewidenta, wyniosła 2.927.700,00 zł. W zamian za wkład niepieniężny Emitent objął 10.000 udziałów Spółki Zależnej o wartości 50,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł. Różnica między wartością ZCP, a wartością nominalną udziałów zasiliła kapitał zapasowy Spółki Zależnej.

W dniu 30 maja 2018 r., na wniosek Zarządu Emitenta oraz Zarządu Spółki Zależnej, decyzją nr 2/2018 p.o. Dyrektora Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 30 maja 2018 r. Spółka została skreślona z listy Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst. Jednocześnie decyzją nr 3/2018 z dnia 30 maja 2018 r. na listę Autoryzowanych Doradców została wpisana spółka Beskidzkie Biuro Consultingowe Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, która jest w 100% zależna od Emitenta.

W związku z przeprowadzeniem powyżej opisanych czynności, całość działań doradczych, w tym usług w zakresie pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy jest realizowana przez Spółkę Zależną. Działalność Emitenta z kolei skupia się na prowadzeniu inwestycji kapitałowych i innych działaniach inwestycyjnych (np. udzielanie pożyczek dla mikroprzedsiębiorstw).