28.05.21

Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2 czerwca 2021 r.

Zarząd spółki informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2 czerwca 2021 r. w Krakowie.

Powodem odwołania Zgromadzenia jest konieczność uwzględnienia w porządku obrad dodatkowych spraw, w tym zmiany siedziby Spółki na Kraków. Ponadto, liczba zarejestrowanych akcjonariuszy i ilość głosów na 2 czerwca 2021 r. nie dają gwarancji odbycia się Zgromadzenia i podjęcia niezbędnych uchwał, w tym zatwierdzenia sprawozdania finansowego i powołania nowego składu Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż zamierza niezwłocznie zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie w nowym terminie.