DOTACJE

Dotacje potocznie określane jako dotacje unijne to w rzeczywistości szereg bardzo skomplikowanych procedur, czynności i obowiązków. Beskidzkie Biuro Consultingowe należy do liderów doradztwa unijnego w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych (dofinansowań) dla przedsiębiorstw w regionie. Usługi związane z obsługą dotacji unijnych i budżetowych stanowią istotny profil działalności BBC.

Naszymi klientami są firmy z całego kraju o różnej wielkości i znaczeniu rynkowym, zarówno z sektora małych i średnich przedsiębiorstw jak i podmioty korporacyjne.

W roku  2015 roku rozpoczęły nabory wniosków się w ramach nowej perspektywy budżetowej UE, która potrwa do 2020 r. Dofinasowanie będą mogły uzyskać projekty, które mają charakter innowacyjny, jak również projekty o charakterze badawczo – rozwojowym (B+R) w różnych aspektach tej działalności. Specjaliści zatrudnieni w BBC w sposób profesjonalny dokonają diagnozy, czy dany projekt kwalifikuje się do aplikowania o dotację.

Dotacje są niezwykle rozbudowanym procesem, dlatego niezbędne stało się wdrożenie wieloetapowego systemu wewnętrznej preselekcji i kontroli projektów, dzięki któremu BBC pozyskało ponad 600 mln złotych dla swoich klientów. Współpracujące z nami firmy przeprowadziły szereg inwestycji, współfinansowanych ze środków pozyskanych w drodze dotacji unijnych i budżetowych. Pomagamy zdobyć finansowanie oraz wdrożyć w życie projekty, które nie byłyby możliwe bez pozyskania środków zewnętrznych.

Nasi doradcy dokonują analizy skuteczności uzyskania dotacji dla poszczególnego projektu i informują o wynikach przed ewentualnym rozpoczęciem współpracy. Nasza skuteczność przekracza 90%. Klienci, którzy zdecydują się z nami współpracować zostają z nami na wiele lat.

 Dotacje unijne – zakres usług:

BBC oferuje pełny zakres usług przy pozyskiwaniu środków w ramach funduszy unijnych:

 • diagnoza możliwości pozyskania finansowania przez przedsiębiorcę,
 • ocena wydatków kwalifikowanych projektu,
 • przygotowanie biznes planu i wniosku o dofinansowanie,
 • przygotowanie informacji i oświadczeń wymaganych przez Instytucję Wdrażającą, zgodnie z wytycznymi,
 • opracowywanie innych dokumentów stanowiących wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie,
 • wsparcie w zakresie uzyskania gwarancji finansowych na planowane inwestycje,
 • przeprowadzenie analiz i badań rynkowych w zakresie planowanej inwestycji,
 • wykonanie wszelkich korekt i uzupełnień wniosku w trakcie trwania procedury jego oceny,
 • przygotowanie dokumentów wymaganych do podpisania umowy o dofinansowanie,
 • sporządzenie wniosku o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami na podstawie dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego,
 • doradztwo finansowe i marketingowe przy wdrożeniu inwestycji, produktów i usług,
 • pełny monitoring i sprawozdawczość projektu,
 • pełny zakres usług doradczych i konsultacji, przed, w trakcie i po realizacji projektu.

Zapraszamy do kontaktu:
www.bbc-polska.com/kontakt