EBI 02/2012

06-11-2012

Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 5 listopada 2012 r. został złożony wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., następujących instrumentów finansowych Emitenta:

1) 2 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
2) 1 175 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Wiceprezes Zarządu

powrót