EBI 04/2012

14-11-2012

Wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 13 listopada 2012 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę Nr 1125/2012 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, następujących instrumentów finansowych Emitenta:

  1. 2 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
  2. 1 175 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogdan Pukowiec – Prezes Zarządu

 

powrót