EBI 06/2012

15-11-2012

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań instrumentów finansowych Spółki na rynku NewConnect

Zarząd spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż został złożony wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., następujących instrumentów finansowych Emitenta:

  1. 2 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
  2. 1 175 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Emitent wnioskuje, aby pierwszy dzień notowań, został wyznaczony na 22 listopada 2012 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogdan Pukowiec – Prezes Zarządu

powrót