25.01.21

Zbycie spółki zależnej – Beskidzkiego Biura Consultingowego sp. z o.o.

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym zbył 100% udziałów w spółce zależnej – Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej. Tym samym Spółka nie tworzy już grupy kapitałowej. Niniejsze stanowi realizację postanowień w zakresie sprzedaży portfela inwestycyjnego, o którym informowano już wcześniej. Nabywcą była ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej. Strony ustaliły cenę sprzedaży udziałów na kwotę 1.514.100,00 zł. Cena płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Spółki w terminie 7 dni od zawarcia umowy.