Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2015

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A.

 

Zarząd Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Warszawska 153, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000352910 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2015 r. na godz. 11:00.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. (dalej: „Zgromadzenie”) odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Warszawskiej 153 w Bielsku-Białej, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie Uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.
 10. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
 • Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
 1. Podjęcie Uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2014 rok.
 2. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie Uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru i zmiany art. 8 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1 Statutu Spółki.
 • Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany art. 17 Statutu Spółki.
 1. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2014 roku.
 2. Podjęcie Uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 • Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

 

Proponowane brzmienie Artykułu 8 ust. 1 Statutu Spółki:

 

„Artykuł 8.

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 409.950,00 PLN (czterysta dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).”

 

Dotychczasowe brzmienie Artykułu 8 ust. 1 Statutu Spółki:

 

„Artykuł 8.

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 400.500,00 PLN (czterysta tysięcy pięćset złotych).”

 

Proponowane brzmienie Artykułu 9 ust. 1 Statutu Spółki:

 

„Artykuł 9.

 1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 2500000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 2500000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja, 1175000 (milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1175000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja, 260000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 260000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja, 70000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 00001 do 70000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja oraz 94500 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii E o numerach od 00001 do 94500, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja.”

 

Dotychczasowe brzmienie Artykułu 9 ust. 1 Statutu Spółki:

 

„Artykuł 9.

 1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 2500000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 2500000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja, 1175000 (milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1175000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja, 260000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 260000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja oraz 70000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 00001 do 70000, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja.”

 

Proponowane brzmienie Artykułu 17 Statutu Spółki:

 

„Artykuł 17.

Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech Członków. Kadencja Zarządu trwa pięć lat, chyba że uchwała o powołaniu Członków Zarządu lub akt ich powołania stanowi inaczej.”

 

Dotychczasowe brzmienie Artykułu 17 Statutu Spółki:

 

„Artykuł 17.

Zarząd Spółki jest wieloosobowy i składa się od dwóch do trzech Członków. Kadencja Zarządu trwa pięć lat, chyba że uchwała o powołaniu Członków Zarządu lub akt ich powołania stanowi inaczej.”

 

 

PRAWO DO UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU

 

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia (dalej: „Dzień Rejestracji”).

 

Dzień Rejestracji przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 9 czerwca 2015 r.

 

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. 30 maja 2015 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. 10 czerwca 2015 r. zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

 

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać:

 

 • firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 • liczbę akcji,
 • rodzaj i kod akcji,
 • siedzibę i adres Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
 • wartość nominalną akcji,
 • imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
 • siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
 • cel wystawienia zaświadczenia,
 • datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 • podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

 

Zaświadczenia, o których mowa powyżej będą podstawą sporządzenia przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych wykazów osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, przesyłanych następnie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej: „KDPW”). KDPW, na podstawie tych wykazów, sporządzi zbiorczy wykaz uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Zgromadzeniu i udostępni go na swojej stronie internetowej dedykowanej Spółce, nie później niż na tydzień przed datą Zgromadzenia.

 

Na podstawie wykazu sporządzonego przez KDPW Spółka sporządzi wykaz uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wyłoży go do wglądu w swojej siedzibie na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 22, 23, 24 czerwca 2015 r., w godzinach od 9.30 do 15.30.

 

W tym okresie akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres e-mail Spółki: bbc@bbc-polska.com, jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:

 • w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu;
 • w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza w Zgromadzeniu;
 • w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

 

PRAWO DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 4 czerwca 2015 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesyłać na adres Spółki, tj. ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała lub elektronicznie, na adres e-mail: bbc@bbc-polska.com

 

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:

 • w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu;
 • w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu;
 • w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu.

 

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 7 czerwca 2015 r. ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia.

 

PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM ZGROMADZENIA

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres Spółki, tj. ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała lub elektronicznie, na adres e-mail: bbc@bbc-polska.com

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

 

PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS ZGROMADZENIA

 

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub propozycji zmian do projektów uchwał objętych porządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy.

 

Propozycje te, wraz z uzasadnieniem należy składać na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia.

 

WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

 

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

 

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Przedstawiciel akcjonariusza będącego osobą prawną powinien okazać aktualny odpis z właściwego rejestru, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza.

 

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo takie powinno być wysłane na adres e-mail: bbc@bbc-polska.com najpóźniej do momentu rozpoczęcia Zgromadzenia.

 

Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, oraz przesłane jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację.

Wraz z pełnomocnictwem należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu, odpis z właściwego rejestru, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą prawną oraz dokumenty potwierdzające tożsamość pełnomocnika lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj. one do repreawnione do reprezentdo reprezentowania akcjonariusza będącego osoba prawnącznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwkopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu.

 

Przesłanie pełnomocnictwa oraz powyższych dokumentów w formie elektronicznej nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku okazania oryginałów tychże dokumentów przy sporządzaniu listy obecności na Zgromadzeniu.

 

Wzór pełnomocnictwa oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej (www.bbc-polska.com) oraz w swojej siedzibie.

 

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy w Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Ponadto, pełnomocnictwo takie może upoważniać do reprezentacji tylko w jednym
Zgromadzeniu, a pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W tej sytuacji pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

 

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 4063 Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na załączonym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza, pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

 

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i inne materiały dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia są umieszczone od dnia zwołania Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.bbc-polska.com). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

 

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

 

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem tego zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.

 

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

 

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie spółki:

http://bbc-polska.com.

Ogłoszenie

Pełnomocnicwo OP

Projekty uchwał

Pełnomocnicwo OF

Ogolna liczba akcji

Formularz pelnomocnik ZWZ