Podpisanie Term Sheet z EKIPA HOLDING S.A.

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał z EKIPA HOLDING S.A. (dawniej EKIPA S.A.) z siedzibą w Krakowie (dalej: „EKIPA”) porozumienie o podstawowych warunkach transakcji („Term sheet”) (dalej: „Term Sheet”) mające za przedmiot szczegóły przeprowadzenia procesu połączenia Spółki z EKIPA.

Strony podtrzymały sposób połączenia jako połączenie przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku EKIPA (spółka przejmowana) na Spółkę (spółka przejmująca), w zamian za wydanie dotychczasowym akcjonariuszom EKIPA akcji nowej serii Spółki. Podmiot powstały w wyniku połączenia będzie działał pod firmą EKIPA HOLDING S.A. lub inną wskazaną przez EKIPA, przy czym firma podmiotu, powstałego w wyniku połączenia zostanie określona w planie połączenia, który zostanie podpisany w terminie najpóźniej do dnia 30 września 2021 roku. Również w planie połączenia Strony ustalą wartości spółek, które zostaną wcześniej określone przez niezależnego biegłego rewidenta, wybranego zgodnie przez Strony. Akcje zwykłe na okaziciela serii F, powstałe w wyniku połączenia będą równe w prawach co do dywidendy i głosu oraz będą uprawnione do udziału w zysku za rok obrotowy 2021. Ustalono także, iż Zarząd po połączeniu składał się będzie z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu ze wskazania EKIPY oraz drugiego Wiceprezesa Zarządu ze wskazania Spółki. Ponadto, Rada Nadzorcza po połączeniu składała się będzie z pięciu do dziewięciu członków, w tym trzech członków ze wskazania EKIPY (włączając Przewodniczącego) oraz trzech członków ze wskazania Spółki.

Po dokonaniu połączenia Spółka będzie działała w strukturze holdingowej, będąc podmiotem dominującym, a pozostałe Spółki, tj. EKIPA Management sp. z o.o., EKIPATONOSI sp. z o.o., PIGEON STUDIOS sp. z o.o. i EKIPA GAMES sp. z o.o. (w trakcie zmiany nazwy na JOIN OUR DREAMS) będą spółkami zależnymi. Planowane jest także zarejestrowanie spółki inwestycyjnej EKIPA INVESTMENTS.

Strony ustaliły, że będą negocjowały na zasadzie wyłączności w zakresie przeprowadzenia procesu połączenia w okresie do dnia 30 września 2021 roku. Do tego dnia żadna ze Stron nie będzie brała udziału w procesie negocjacyjnym ze stronami trzecimi w zakresie potencjalnego zbycia w całości lub w części prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa. Za wycofanie się z negocjacji przed powyższym terminem przewidziano karę umowną w wysokości 100.000,00 zł. 

W załączeniu Zarząd przekazuje skan podpisanego Term Sheet.

Zbycie spółki zależnej – Beskidzkiego Biura Consultingowego sp. z o.o.

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym zbył 100% udziałów w spółce zależnej – Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej. Tym samym Spółka nie tworzy już grupy kapitałowej. Niniejsze stanowi realizację postanowień w zakresie sprzedaży portfela inwestycyjnego, o którym informowano już wcześniej. Nabywcą była ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej. Strony ustaliły cenę sprzedaży udziałów na kwotę 1.514.100,00 zł. Cena płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Spółki w terminie 7 dni od zawarcia umowy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2019

Informujemy o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2019 r. na godz. 09:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, przy ul. A. Frycza-Modrzewskiego 20.

Zarząd Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. A. Frycza-Modrzewskiego 20, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000352910 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021i art. 4022Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2019 r. na godz. 9:00.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. (dalej: „Zgromadzenie”) odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy A. Frycza-Modrzewskiego 20 w Bielsku-Białej, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie Uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Beskidzkiego Biura Inwestycyjnego SA za rok obrotowy 2018.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Beskidzkiego Biura Inwestycyjnego SA w roku obrotowym 2018.
 11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
 12. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
 13. Podjęcie Uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2018 rok.
 14. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do rozpoczęcia procesu połączenia.
 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


PRAWO DO UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia (dalej: „Dzień Rejestracji”).

Dzień Rejestracji przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 11 czerwca 2019 r.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. 31 maja 2019 r.i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. 12 czerwca 2019 r.zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać:

 1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 2. liczbę akcji,
 3. rodzaj i kod akcji,
 4. siedzibę i adres Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.
 5. wartość nominalną akcji,
 6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
 7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
 8. cel wystawienia zaświadczenia,
 9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia, o których mowa powyżej będą podstawą sporządzenia przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych wykazów osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, przesyłanych następnie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej: „KDPW”). KDPW, na podstawie tych wykazów, sporządzi zbiorczy wykaz uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Zgromadzeniu i udostępni go na swojej stronie internetowej dedykowanej Spółce, nie później niż na tydzień przed datą Zgromadzenia.

Na podstawie wykazu sporządzonego przez KDPW Spółka sporządzi wykaz uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wyłoży go do wglądu w swojej siedzibie na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 24, 25, 26 czerwca 2019 r., w godzinach od 10:00 do 16:00. 

W tym okresie akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres e-mail Spółki:biuro@bbi-polska.com, jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:

 • w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu;
 • w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza w Zgromadzeniu;
 • w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

PRAWO DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 6 czerwca 2019 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesyłać na adres Spółki, tj. ul. A. Frycza-Modrzewskiego 20, 43-300 Bielsko-Biała lub elektronicznie, na adres e-mail: biuro@bbi-polska.com

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:

 • w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu;
 • w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu;
 • w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia09 czerwca 2019 r. ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia. 

PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM ZGROMADZENIA

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres Spółki, tj. ul. A. Frycza-Modrzewskiego 20, 43-300 Bielsko-Biała lub elektronicznie, na adres e-mail: biuro@bbi-polska.com

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej. 

PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS ZGROMADZENIA

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub propozycji zmian do projektów uchwał objętych porządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy. 

Propozycje te, wraz z uzasadnieniem należy składać na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia.

WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. 

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Przedstawiciel akcjonariusza będącego osobą prawną powinien okazać aktualny odpis z właściwego rejestru, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo takie powinno być wysłane na adres e-mail: biuro@bbi-polska.comnajpóźniej do momentu rozpoczęcia Zgromadzenia.

Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, oraz przesłane jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację.

Wraz z pełnomocnictwem należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu, odpis z właściwego rejestru, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą prawną oraz dokumenty potwierdzające tożsamość pełnomocnika lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj. kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu.

Przesłanie pełnomocnictwa oraz powyższych dokumentów w formie elektronicznej nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku okazania oryginałów tychże dokumentów przy sporządzaniu listy obecności na Zgromadzeniu.

Wzór pełnomocnictwa oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej (www.bbi-polska.com) oraz w swojej siedzibie.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy w Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Ponadto, pełnomocnictwo takie może upoważniać do reprezentacji tylko w jednym 
Zgromadzeniu, a pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.W tej sytuacji pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 4063Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na załączonym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza, pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i inne materiały dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia są umieszczone od dnia zwołania Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.bbi-polska.com). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. 

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem tego zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.  

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2018

Informujemy o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 maja 2018 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, przy ul. A. Frycza-Modrzewskiego 20.

Pod linkiem pełna treść ogłoszenia.

 

Za nami rekordowy kwartał

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym komunikatem prasowym:

Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z rekordowym kwartałem

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2017

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2017 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, przy ul. A. Frycza-Modrzewskiego 20.

Pod linkiem pełna treść ogłoszenia.

 

Komunikat prasowy

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem prasowym, dotyczącym podsumowania działalności spółki w II kwartale 2015 r..

BBC kończy II kwartał 2015 r. wysokim zyskiem

Artykuły w mediach

W mediach pojawił się kolejne artykuły na nasz temat. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią:

www.isbhandel.pl
www.inwestycje.pl
www.gpwmedia.pl
www.newconnector.pl
www.biznes.interia.pl
www.rynek.bph.pl
www.rynek.pekao.com.pl