Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2022

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE S.A.

Zarząd spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 67d lok. 26, 31-559 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod nr 0000352910 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 kwietnia 2022 r. na godz. 9:30. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Zgromadzenie”) odbędzie się w Krakowie (31-559) przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 26, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolnoścido podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowegoSpółki za rok obrotowy 2021.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu zdziałalności Spółki w roku obrotowym 2021.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.
 9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w ZarządzieSpółki w 2021 roku.
 10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w RadzieNadzorczej Spółki w 2021 roku.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie połączenia spółki pod firmą Beskidzkie Biuro InwestycyjneS.A. z siedzibą w Krakowie ze spółką pod firmą EKIPA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu spółki pod firmą Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Krakowie oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F, do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.
 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

ZMIANY STATUTU

Proponowana zmiana statutu Spółki przewiduje uchylenie jego całej dotychczasowej treści, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia i przyjęcie nowej treści, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

PRAWO DO UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia (dalej: „Dzień Rejestracji”).
Dzień Rejestracji przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 9 kwietnia 2022 r. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. 24 marca 2022 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. 11 kwietnia 2022 r. zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać:

 1. 1)  firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 2. 2)  liczbę akcji,
 3. 3)  odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. oobrocie instrumentami finansowymi,
 4. 4)  firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
 5. 5)  wartość nominalną akcji,
 6. 6)  imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
 7. 7)  siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika alboużytkownika,
 8. 8)  cel wystawienia zaświadczenia,
 9. 9)  wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji,
 10. 10)  datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 11. 11)  podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia, o których mowa powyżej będą podstawą sporządzenia przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych wykazów osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, przesyłanych następnie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej: „KDPW”). KDPW, na podstawie tych wykazów, sporządzi zbiorczy wykaz uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Zgromadzeniu i udostępni go na swojej stronie internetowej dedykowanej Spółce, nie później niż na tydzień przed datą Zgromadzenia.

Na podstawie wykazu sporządzonego przez KDPW Spółka sporządzi wykaz uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wyłoży go do wglądu pod adresem swojej siedziby na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 20, 21 oraz 22 kwietnia 2022 r., w godzinach od 10:00 do 16:00.

W tym okresie akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do

reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres e-mail Spółki: biuro@bbi-polska.com, jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:

 • ▪  w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu;
 • ▪  w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestrulub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej doreprezentowania akcjonariusza w Zgromadzeniu;
 • ▪  w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej doreprezentowania pełnomocnika.PRAWO DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRADAkcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 4 kwietnia 2022 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesyłać na adres Spółki, tj. ul. Grzegórzecka 67d lok. 26, 31-559 Kraków lub elektronicznie, na adres e-mail: biuro@bbi-polska.comDo żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:
 • ▪  w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lubpaszportu;
 • ▪  w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestrulubinnego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej doreprezentowaniaakcjonariusza na Zgromadzeniu;
 • ▪  w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwapodpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 7 kwietnia 2022 r. ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia.

PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM ZGROMADZENIA

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres Spółki, tj. ul. Grzegórzecka 67d lok. 26, 31-559 Kraków lub elektronicznie, na adres e-mail: biuro@bbi-polska.com. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS ZGROMADZENIA

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub propozycji zmian do projektów uchwał objętych porządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy.

Propozycje te, wraz z uzasadnieniem należy składać na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia.

WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną możeuczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Przedstawiciel akcjonariusza będącego osobą prawną powinien okazać aktualny odpis z właściwego rejestru, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo takie powinno być wysłane na adres e- mail: biuro@bbi-polska.com najpóźniej do momentu rozpoczęcia Zgromadzenia.

Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, oraz przesłane jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację.

Wraz z pełnomocnictwem należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu, odpis z właściwego rejestru, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą prawną oraz dokumenty potwierdzające tożsamość pełnomocnika lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj. kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika w Zgromadzeniu.

Przesłanie pełnomocnictwa oraz powyższych dokumentów w formie elektronicznej nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku okazania oryginałów tychże dokumentów przy sporządzaniu listy obecności na Zgromadzeniu.

Wzór pełnomocnictwa oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej (www.bbi-polska.com) oraz w swojej siedzibie.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy w Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Ponadto, pełnomocnictwo takie może upoważniać do reprezentacji tylko w jednym Zgromadzeniu, a pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W tej sytuacji pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 4063 Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na załączonym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza, pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środkikomunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu drogąkorespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Podczas Zgromadzenia, akcjonariusze mają prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i inne materiały dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia są umieszczone od dnia zwołania Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.bbi-polska.com). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem tego zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszymogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Informacje dotyczące Zgromadzenia dostępne są na stronie Spółki: https://bbi-polska.com.

Zarząd Spółki